กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การฝึกอบรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต

การฝึกอบรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต โดยมีนางอุษามาศ ร่วมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562