กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศหลักใหม่

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศหลักใหม่ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ทั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคเเละพื้นที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 206 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564