กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ The Ministry of Economy and Finance แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ The Ministry of Economy and Finance แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของราชอาญาจักรกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2566-2571 ในการนี้ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีบนบรรจุภัณฑ์ ( Direct code) ณ ห้องปฏิบัติการระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ และห้องสนับสนุนปฏิบัติการระบบเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จากนั้นได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สรรพสามิตเพื่อรับชมการจัดแสดงวัตถุสิ่งของสำคัญหายากในด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของกรมสรรพสามิต รวมถึงวิวัฒนาการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566