กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการบริหารยุคใหม่ สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม รวมถึงการพัฒนากรอบความคิดหรือทัศนคติทางจิตใจ (Mindset) และพฤติกรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ถึงประชาชน ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์รพี บูรณสมภพ เป็นผู้บรรยาย โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่24-25 มกราคม 2566