กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 2

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 2 โดย ดร.นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2566