กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี ซึ่งได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้า "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร2 ชั้น 3 สำนักงานตรวจการเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566