กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ พ.ศ. 2566

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ในประเด็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตขยายขนาดโรงผลิตสุรากลั่นและสุราแช่ขนาดเล็ก โดยได้รับเกียรติจากท่านชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนจากกรมสรรพสามิตได้ประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และกรมสรรพสามิตสามารถนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนต่อไป ในการนี้ วิทยากรจากสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาชน ได้แก่ ผู้ประกอบโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นและสุราแช่ขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นางฉันทนา สมกุล เลขานุการกรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมตามโครงการฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566