กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร
 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อหาแนวทางในกำหนดโครงสร้างภาษีสุราและเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ตอบโจทย์ได้ทั้งการลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี สอดคล้องกับหลักสากล ตลอดจนลดการรั่วไหลของภาษี และการลักลอบสินค้าหนีภาษี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาช่วยดำเนินกระบวนการ Design Thinking ในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรกรมสรรพสามิต ผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ ผู้นำเข้าสุรา ผู้แทนสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย สมาคมผู้ประกอบการไวน์ไทย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566