กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่าน Design Thinking เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาของเอกสารสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาของเอกสารสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการคืนภาษีน้ำมันฯ และพัฒนาต่อยอดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถช่วยตรวจสอบสิทธิ และให้กระบวนการคืนภาษีน้ำมันฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย สะดวก ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาช่วยดำเนินกระบวนการ Design Thinking ในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิต รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566