กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ฯ ดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต

2. นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

3. นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

4. นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

5. นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

6. นายสิทธิชัย เพาะปลูก สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

7. นางขนิษฐา จิรจินดา สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์

8. นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์ สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566