กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การหารือเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการบริหารการจัดเก็บภาษีเอทานอล

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการบริหารการจัดเก็บภาษีเอทานอล โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566