กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

สรรพสามิตประกาศผลการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2566

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ .

1. ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค

1.1 ประเภทผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสรรพสามิต

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

- รางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

1.2 ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิตและสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

1.3 ประเภทรางวัลนวัตกรรมต่อยอด

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

2. ประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

2.1 ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย

- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

2.2 ประเภทรางวัลนวัตกรรมต่อยอด

- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 

3. ประเภทคณะบุคคล

- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่

1. นางสาวนันทกานต์ วิสาลวัธน์

2. นางนุชนาถ วรวิทย์สัตถญาณ

3. นายอธิวัฒน์ ลาภหลาย

4. นางสาวบุญวิภา พรหมศร

5. นางสาวณัฐกฤตา ท่าทราย

- รางวัลชมเชย ได้แก่

1. นางสาวชนิดา มหาสุข

2. นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช

3. นายศุภธณัช เลิศพานิช

4. นางสาวพิมพิไล สิทธี

5. นางสาวนพเกล้า วงศ์เส็ง 

4. รางวัลพิเศษ

4.1 รางวัลการนำเสนอ

- รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และกลุ่มตรวจสอบภายใน

4.2 รางวัลการมีส่วนร่วม ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ และ1. นางศิริฉัตร กลิ่นคล้าย 2. นางสาวศรีวิภา แซ่โค้ว 3. นางสาววิปรยา นาควิโรจน์ 4. พันจ่าอากาศเอกชีละ จิตต์สวัสดิ์ไทย 5. นางสาวสุชานาถ อรุณโชติ

4.3 รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย และกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการประกาศรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 กันยายน 2566