กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักยุทธศาสตร์การสืบสวนและปราบปราม

นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักยุทธศาสตร์การสืบสวนและปราบปราม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมบุคลากรด้านสืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามให้มีทักษะวิชาชีพผู้บังคับใช้กฎหมายที่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยี ยุทธวิธี และอาวุธที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้เกียรติในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ในการนี้ พลตำรวจตรีอำนาจ เดชบุณเหลือง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้มอบเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยพันตำรวจเอกสรร มั่นเมืองรยา ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และดร.นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมในพิธีปิดฯ ดังกล่าว ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566