กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

สรรพสามิตจัดสัมมนา เสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหาร (Creative Leadership for Management)

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหาร (Creative Leadership for Management) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาและเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำที่มี High Performance Leadership และได้เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความยืดหยุ่นทางความคิด พัฒนาสู่การเป็น “ผู้นำเชิงสร้างสรรค์” และได้แนวทางในการพัฒนาองค์กรที่หลากหลาย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทักษะ ประสบการณ์ระหว่างกัน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทขององค์กรต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2566