กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

สรรพสามิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนสรรพสามิตคุณธรรม รุ่นที่ 2 (สมฐ.2 สกม. และกวข.)

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนสรรพสามิตคุณธรรม รุ่นที่ 2

การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข โดยเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต ได้แก่ “โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน” เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และป้องกันทุจริต อันจะนำไปสู่ราชการใสสะอาด

โดยมี ดร. นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสิริพร ธนนันทนสกุล ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบบริหาร เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สำนักกฎหมาย และกลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมงาน มาบรรยายและฝึกปฏิบัติฯ โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต