กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 2/2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ Flagship ทั้ง 16 โครงการ และพิจารณาการนำเสนอโครงการ Flagship 4 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร(Regulatory Guillotine)

2. โครงการพัฒนา Data Analytics เพื่อค้นหาและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตผ่านเครือข่ายออนไลน์

3. โครงการปรับปรุง Process คืนภาษีน้ำมัน

4. โครงการศึกษา/วางแผน ESG ของกรมสรรพสามิต

โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต และที่ปรึกษาคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ ดร. ธนัย ชรินทร์สาร นายศรพล ตุลยะเสถียร และนายอาร์ชวัส เจริญศิลป์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ สโมสรข้าราชการสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566