กรมสรรพสามิต | Excise Department การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 • แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569)
 • แผนงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • แนวทางและวิธีการในการมอบหมายงานให้บุคลากรในกรมสรรพสามิต
 • แบบมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
   • แนวทาง/วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน และการให้ทุนการศึกษา
   • ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
   • เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
   • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
    • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
    • หลักเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ
   • หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
    • การให้คุณและโทษ
    • วินัยและจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต (สำหรับบุคลากรทุกประเภท)
    • มาตรการทางวินัยโดยเคร่งครัดกรณีเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
    • มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
    • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ
    • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
    • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยลูกจ้าง
    • การสร้างขวัญกำลังใจ
    • เงินเดือน ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ (สำหรับบุคลากรทุกประเภท)
    • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล (สำหรับบุคลากรทุกประเภท)
    • ทุนการศึกษา
    • ทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการ
    • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของบุคลากรทุกประเภท