กรมสรรพสามิต | Excise Department เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  • หนังสือเวียนเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  • หนังสือเห็นชอบให้เผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  • หนังสือเวียนแจ้งขอให้เผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy