กรมสรรพสามิต | Excise Department เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
    • หนังสือเห็นชอบให้เผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
    • หนังสือเวียนแจ้งขอให้เผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy