กรมสรรพสามิต | Excise Department เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • หนังสือเห็นชอบให้เผยเเพร่เจตนารมณ์
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • NO GIFT POLICY
  • การประชุม มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ
  • การประกาศ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ”
  • คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
  • โครงการสรรพสามิตใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564