กรมสรรพสามิต | Excise Department การให้บริการ

 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  • คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • ข้อมูลสถิติรายงานการขออนุญาตขาย (กลุ่มสินค้า: สุรา ยาสูบ ไพ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก
   (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
  • ข้อมูลสถิติรายงานใบอนุญาตรวมทุกประเภท (รวมทุกสถานะรายการ) (กลุ่มสินค้า: สุรา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
  • ข้อมูลสถิติรายงานใบอนุญาตรวมทุกประเภท (รวมทุกสถานะรายการ) (กลุ่มสินค้า: ยาสูบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
  • ข้อมูลสถิติรายงานใบอนุญาตรวมทุกประเภท (รวมทุกสถานะรายการ) (กลุ่มสินค้า: ไพ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
  • ข้อมูลสถิติรายงานการขออนุญาตนำเข้า (กลุ่มสินค้า: สุรา ยาสูบ ไพ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก
   (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
  • ข้อมูลสถิติรายงานการขออนุญาตผลิต (กลุ่มสินค้า: สุรา ยาสูบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก
   (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
  • ข้อมูลสถิติรายงานใบอนุญาตรวมทุกประเภท (กลุ่มสินค้า: สุรา ยาสูบ ไพ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก
   (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจแบบทันท่วงทีของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมของกรมสรรพสามิต
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • E-Service
  • ขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต
  • แจ้งราคาผู้ประกอบกิจการค้าปลีก
  • แนะนำบริการข้อมูลและยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต