กรมสรรพสามิต | Excise Department การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564