กรมสรรพสามิต | Excise Department การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563