กรมสรรพสามิต | Excise Department การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565