กรมสรรพสามิต | Excise Department การป้องกันการทุจริต

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • การทบทวนความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • การดา เนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)
  • มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่
  • หนงัสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • แผนป้องกันการทุจริต
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564