กรมสรรพสามิต | Excise Department การป้องกันการทุจริต

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • แผนป้องกันการทุจริต
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565