กรมสรรพสามิต | Excise Department ธรรมมาภิบาลข้อมูล

  • คำสั่งกรมสรรพสามิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) ของกรมสรรพสามิต