กรมสรรพสามิต | Excise Department ธรรมมาภิบาลข้อมูล

  • คำสั่งกรมสรรพสามิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) ของกรมสรรพสามิต
  • คำสั่งคำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล​ (Data​ Governance Council)​ ของกรมสรรพสามิต​ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของกรมสรรพสามิต
  • นโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรมสรรพสามิต (Excise Data Governance)