กรมสรรพสามิต | Excise Department กรมสรรพสามิตใสสะอาด

 

กรมสรรพสามิตใสสะอาด มีข้อมูลข่าวสาร ดังนี้:

 
 ผลการตรวจสอบตามแผนงาน/โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต

ผลการตัดสินรางวัลเพชรสรรพสามิต (Excise Innovation Awards 2010)

   ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค

  • รางวัลรองชนะเลิศประเภทนวัตกรรมการให้บริการภายในกรมสรรพสามิต จำนวน 2 ผลงาน

ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
โปรแกรมพิมพ์หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งกรมสรรพสามิต

เรื่อง จัดตั้งศูนย์สรรพสามิตใส สะอาด
เรื่อง แก้ไขคำสั่งจัดตั้งศูนย์สรรพสามิตใส สะอาด

ข้อบังคับกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552

โครงสร้างศูนย์สรรพสามิตใสสะอาด

โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาดประจำปี 2545 - 2549
Web Link ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ช่องทางการร้องเรียน
แบบตอบรับการร่วมมือเป็นเครือข่ายศูนย์สรรพสามิตใสสะอาด
หน่วยงานที่มีหนังสือตอบรับ การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์สรรพสามิตใสสะอาด

สถิติข้อมูลการร้องเรียน (ประจำปีงบประมาณ 2551)

สถิติข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียน
สถิติข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียน (แยกตามประเภทผู้กล่าวหา/ผู้ร้องเรียน)
สถิติข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียน (แยกตามระดับข้าราชการที่ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน)
สถิติข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียน (แยกตามหน่วยงานที่ข้าราชการในสังกัดถูกร้องเรียน)

ข่าวสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

คำวินิจฉัยข้อร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศสำนักงาน ก.พ. จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสรรพสามิต

ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น

ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรมสรรพสามิต