คู่มือปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักบริหารการคลังและรายได้

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 สำนักกฎหมาย

สำนักแผนภาษี

กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

*หมายเหตุ ชื่อหน่วยอาจไม่ตรงกับชื่อหน่วยงานในคู่มือปฏิบัติงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต