คำชี้แจงและเอกสารประกอบ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

คำชี้แจงประเด็นที่ 2 (Power Point)

แนวทางการตอบแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity Assessment : OIT)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารประกอบ ข้อ O4 (1))

เอกสารประกอบข้อ 01 (5)

แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 1. แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562 
 2. แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2562
 3. แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักกฎหมาย  ปีงบประมาณ 2562
 4. แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม ปีงบประมาณ 2562
 5. แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ปีงบประมาณ 2562
 6. แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ปีงบประมาณ 2562  
 7. แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ปีงบประมาณ 2562 
 8. แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักบริหารการคลังและรายได้ ปีงบประมาณ 2562
 9. แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
 10. แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2562
 11. แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน  ปีงบประมาณ 2562
 12. แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ปีงบประมาณ 2562
 13. แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ปีงบประมาณ 2562
 14. แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักแผนภาษี ปีงบประมาณ 2562
 15. แผนที่ยุทธศาสตร์ กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562
 16. แผนที่ยุทธศาสตร์ กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต  ปีงบประมาณ 2562
 17. แผนที่ยุทธศาสตร์ สรรพสามิตภาคที่ 1 - 10  ปีงบประมาณ 2562
 18. แผนที่ยุทธศาสตร์ สรรพสามิตพื้นที่  ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

ตัวอย่างคู่มือที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 1. สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิ ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
 2. คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เอกสารประกอบข้อ O5 (1)

เอกสารประกอบข้อ O10 (1) พร้อมหนังสือแจ้งเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์

เอกสารประกอบข้อ O12 (3)

หนังสือแจ้งการรายงานผลการดำเนินการฯ