แจ้งการรายงานผลการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดตามโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)