เอกสารประกอบและแบบฟอร์มในประเด็นที่ 2,4 และ 5

ประเด็นที่ 2

แบบรายงานรอบ 6 เดือนแรก (ครั้งที่ 1)

ประเด็นที่ 4

แบบรายงานรอบ 6 เดือนแรก

ประเด็นที่ 5

 - ประเด็นที่ 5

- คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

แบบฟอร์ม

ตารางตรวจติดตามและประเมินผลฯ