แนวทางการดำเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562