การประเมิน ITA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เอกสาร ITA ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ที่ปรึกษาโครงการ ITA)

เอกสาร ITA สำนักงาน ป.ป.ช.