การรายงานผลการดำเนินการและบันทึกผลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

1. หนังสือ ที่ กค 0620-ว 4  ลวท. 30 ม.ค. 60 แจ้งแนวทาง ปี งปม. 2560

2. หนังสือ ที่ กค 0620-ว 16  ลวท. 24 พ.ค. 60  แจ้งทดสอบระบบ

3. คู่มือระบบติดตามฯ การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

4.ระบบติดตามและประเมินผลฯ  http://esdg-monitor.excise.go.th