แจ้งกำหนดส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กค 0620/ว 6 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งกำหนดส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของงวดระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

เอกสารแนบ

แบบการติดตามและประเมินการควบคุมภายในของงวดระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560