กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มอบหมายให้ นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิต มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 400 ชุด ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส ผักกาดกระป๋อง และแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณใกล้เคียงกรมสรรพสามิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็ก

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็ก ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งรองรับเด็กป่วยโควิด-19 อายุตั้งแต่ 3 – 14 ปี ที่รอส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยสามารถรองรับผู้ป่วยเด็กได้ 52 เตียง เพื่อเป็นการแยกผู้ป่วยเด็กที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษได้เข้ามาแยกกักตัวออกมาจากครอบครัว ลดความกดดันของเด็กที่ต้องแยกกักตัวจากพ่อแม่ ช่วยดูแลลูกหลานที่ติดเชื้อให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) แบบกลุ่ม กับ ผู้แทนบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดทำให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5,882 คน โดยมีทุนประกันภัยรวม จำนวน735,250,000 บาท ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตมีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้จัดทำประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว มีระยะเวลาประกันภัย 1 ปีซึ่งจัดให้มีการรับมอบกรมธรรม์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำดื่มให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19”

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิตส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ จำนวน 500 ลิตร เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมอบน้ำดื่มเพื่อร่วมดูแลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดยมี ดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 600 ชุด ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส ผักกาดกระป๋อง และแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณใกล้เคียงกรมสรรพสามิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 ชุมชน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) ของกรมสรรพสามิตในอนาคต โครงการจ้างที่ปรึกษาออกเเบบเเละปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process Improvement and Redesign) ระยะที่ 1

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) ของกรมสรรพสามิตในอนาคต โครงการจ้างที่ปรึกษาออกเเบบเเละปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process Improvement and Redesign) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงเเรมมิโด้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแผนงานโครงการจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน (Work Manual) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน (Work Manual) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงเเรมพูลเเมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564