กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อส่งต่อให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation ECI)

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต รับมอบกากอนามัยจำนวน 20,000 ชิ้น จาก บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (GWM Thailand) เพื่อส่งต่อให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation : ECI) ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่ากรมสรรพสามิตได้มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 600 ชุด ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณใกล้เคียงกรมสรรพสามิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม 2.ชุมชนถนนสุคันธาราม โดยมอบหมายให้ นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต มอบให้ผู้แทนในแต่ละชุมชนนำชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับมอบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation : ECI)

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต รับมอบบรรจุภัณฑ์จากนายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation : ECI)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม (CSR) โครงการต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร

นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ นายอัคเดช วินัยพานิช นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และนางสาวนวธี์ฬส พุฒเมือง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เป็นผู้แทนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม (CSR) โครงการต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดตั้งศูนย์ Community Isolation

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมศูนย์Community Isolation กรมสรรพสามิต ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่ร่วมสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดหาสถานที่หรืออาคารเพื่อจัดเป็นสถานที่รองรับหรือแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Community Isolation เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มอบหมายให้ นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิต มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 400 ชุด ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส ผักกาดกระป๋อง และแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณใกล้เคียงกรมสรรพสามิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็ก

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็ก ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งรองรับเด็กป่วยโควิด-19 อายุตั้งแต่ 3 – 14 ปี ที่รอส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยสามารถรองรับผู้ป่วยเด็กได้ 52 เตียง เพื่อเป็นการแยกผู้ป่วยเด็กที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษได้เข้ามาแยกกักตัวออกมาจากครอบครัว ลดความกดดันของเด็กที่ต้องแยกกักตัวจากพ่อแม่ ช่วยดูแลลูกหลานที่ติดเชื้อให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) แบบกลุ่ม กับ ผู้แทนบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดทำให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5,882 คน โดยมีทุนประกันภัยรวม จำนวน735,250,000 บาท ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตมีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้จัดทำประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว มีระยะเวลาประกันภัย 1 ปีซึ่งจัดให้มีการรับมอบกรมธรรม์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564