กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำคณะผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต การกล่าวเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงความรู้สึกจากตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ และการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเพชรพราวแสง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตเข้าร่วมงาน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า (Advance) และรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 3 รางวัล...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อบรมการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) สำหรับการให้บริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom พร้อมทั้งกล่าวนโยบายและทิศทางการพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อส่งต่อให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation ECI)

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต รับมอบกากอนามัยจำนวน 20,000 ชิ้น จาก บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (GWM Thailand) เพื่อส่งต่อให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation : ECI) ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่ากรมสรรพสามิตได้มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 600 ชุด ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณใกล้เคียงกรมสรรพสามิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม 2.ชุมชนถนนสุคันธาราม โดยมอบหมายให้ นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต มอบให้ผู้แทนในแต่ละชุมชนนำชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับมอบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation : ECI)

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต รับมอบบรรจุภัณฑ์จากนายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation : ECI)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม (CSR) โครงการต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร

นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ นายอัคเดช วินัยพานิช นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และนางสาวนวธี์ฬส พุฒเมือง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เป็นผู้แทนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม (CSR) โครงการต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดตั้งศูนย์ Community Isolation

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมศูนย์Community Isolation กรมสรรพสามิต ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่ร่วมสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดหาสถานที่หรืออาคารเพื่อจัดเป็นสถานที่รองรับหรือแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Community Isolation เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ...