กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2565

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ผ่านระบบ Application Zoom...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี ภายในงานได้จัดให้มีพิธีใส่บาตรพระ จำนวน 5 รูป จากวัดจอมสุดาราม พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กรมสรรพสามิต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแบรนด์องค์กร และสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภาพบุคลากรขององค์กร

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแบรนด์องค์กร และสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภาพบุคลากรขององค์กร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ และบริการ เพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล" (Process and Service Innovation Development for Digital Government)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ และบริการเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล" (Process and Service Innovation Development for Digital Government)...