กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง/รอบ 12 เดือน

การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง/รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) เพื่อพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของส่วนราชการฯ

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของส่วนราชการกรณีการใช้อำนาจหน้าที่หรือการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสินบน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลพระพรหม ศาลตา-ยาย ศาลเจ้าพ่อโรงต้ม และ ศาลท้าวชัยศิริเทพ พร้อมทั้ง มอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางทบทวนการดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการแนวความคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต...