กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางทบทวนการดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการแนวความคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การซักซ้อม/ทดสอบ แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2565

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดการซักซ้อม/ทดสอบ แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2565 เพื่อรองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและมอบแอลกอฮอล์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

รายงานผลการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความสัมพันธ์และศักยภาพทีมงาน เพื่อพัฒนาองค์กร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความสัมพันธ์และศักยภาพทีมงานเพื่อพัฒนาองค์กร ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรมหลักสูตร “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...