ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  
การตรวจติดตามและประเมินผล.jpg
แบบฟอร์มการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (ฉบับปรับปรุง)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกคู่มือปฏิบัติงานกรมฯ.jpg
คู่มือปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก ตรวจติดตาม ประเมิน GECC.jpg
แบบฟอร์มการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก iit eit 2.jpg
ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ในระบบ ITAS
 : ผู้บันทึกข้อมูล