ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  
ปก ว 9.jpg
ขอสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ กรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

เจตจำนง.jpg
ประกาศเจตนารมณ์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

งานนำเสนอ1.jpg
เอกสารประกอบและแบบฟอร์มในประเด็นที่ 2,4 และ 5
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก ita.jpg
คำชี้แจงและเอกสารประกอบ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
 : ผู้บันทึกข้อมูล