ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  
OIT.jpg
แนวทางการตอบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity Assessment : OIT)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ร่างคู่มือ.jpg
สอบถามความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงร่างคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก GECC.jpg
แนวทางการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมเอกสาร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

แนวทางการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการ.jpg
เอกสารประกอบ แนวทางการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการ (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล