กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรม CSR โครงการรักษ์แสม แลดูปู ฟื้นฟูป่าชายเลน

การจัดกิจกรรม CSR โครงการรักษ์แสม แลดูปู ฟื้นฟูป่าชายเลน

การจัดกิจกรรม CSR และจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานเป็นทีมในองค์กร ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง