กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

5.19-20SEP65.jpg

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาศักยภาพความคิดเชิงนวัตกรรมของบุคลากรในหน่วยงานในรูปแบบการทำงานเป็นทีม โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation ด้วยการทำงานแบบ Agile” และการนำเสนอผลงานประเภทหน่วยงานระดับ/สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ณ โรงแรมเดอะ เบิร์คลีย์ โฮเทลประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2565

 

 

 

คลิกดูรายละเอียด