กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

4.15SEP65.jpg

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางทบทวนการดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการแนวความคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ได้มีการเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับการบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

 

 

 

คลิกดูรายละเอียด