กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 

3.12SEP65.jpg

กรมสรรพสามิตเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัล PMQA 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) 2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดีเด่น จากผลงาน "Excise เป็นมิตร ใกล้ชิดประชาชน" โดยมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานเจ้าของผลงาน 3. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน Ubon Excise License Form โดยมีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีเป็นหน่วยงานเจ้าของผลงาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

 

 

 

คลิกดูรายละเอียด