กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

2.05SEP65.jpg

การซักซ้อม/ทดสอบ แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2565

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดการซักซ้อม/ทดสอบ แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2565 เพื่อรองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น โดยมีการกำหนดการซักซ้อม/ทดสอบแผน ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center) และศูนย์ปฏิบัติการสำรองจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565

 

 

 

คลิกดูรายละเอียด