กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

16SEP64.jpg

 

กรมสรรพสามิตรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า (Advance) และรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จำนวน 2 รางวัล ชื่อผลงาน 1. e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว 2. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

 

16SEP64-1.jpeg

16SEP64-2.jpeg

16SEP64-3.jpeg

16SEP64-4.jpeg

16SEP64-5.jpeg