กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยอธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดกรวยกระทงดอกไม้สดถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตถวายปัจจัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับวัดจอมสุดาราม (ไพรงาม) และวัดอัมพวัน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง ถวายเจลแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์และควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานองค์การสุรา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การแจกจ่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การแจกจ่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตส่งเสริมการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมดูความคืบหน้าของการนำสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) ที่ได้ใช้สิทธิเสียภาษีตามอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการเปิดโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 2

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานกีฬาสี “Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานกีฬาสี “Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสรรพสามิต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” และ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) รุ่นที่ 1

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) รุ่นที่ 1...