กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนันทรัต เตปันวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ นางจินตนา พงษ์ศิริกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนางสาวพรเพ็ญ เม่งช่วย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563