กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

BNER04STAR.jpg

 

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

ของกรมสรรพสามิต

star.pngยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
 2. ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน
 3. บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

star.pngวิสัยทัศน์

"ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน"

star.pngพันธกิจ

 1. นำนวัตกรรมและฐานข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
 2. ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
 3. พัฒนาองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

star.pngค่านิยม (S-T-A-R-S) 

S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)

T = Transparency (ความโปร่งใส)

A = Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ) 

R = Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย)

S = Satisfaction (ความพึงพอใจ)

star.pngวัฒนธรรมองค์กร (Excise Culture)

 1. ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม
 2. พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่าย และหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 3. ยึดมั่นในมาตรฐานการบริการ โดยคำนึงถึงความพอใจที่เกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ
 4. กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงผลกระทบอย่างครบถ้วน
 5. มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
 6. เคารพผู้อาวุโสและเพื่อร่วมงาน รวมไปถึงประชาชนผู้รับบริการ