วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

ของกรมสรรพสามิต

ยุทธศาสตร์

 1. เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
 2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
 3. ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน
 4. บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

"ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน"

พันธกิจ

 1. สร้างความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
 2. นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
 3. ผลักดันนโยบายภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
 4. พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม (S-T-A-R-S) 

S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)

T = Transparency (ความโปร่งใส)

A = Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ) 

R = Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย)

S = Satisfaction (ความพึงพอใจ)

วัฒนธรรมองค์กร (Excise Culture)

 1. ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม
 2. พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่าย และหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 3. ยึดมั่นในมาตรฐานการบริการ โดยคำนึงถึงความพอใจที่เกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ
 4. กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงผลกระทบอย่างครบถ้วน
 5. มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
 6. เคารพผู้อาวุโสและเพื่อร่วมงาน รวมไปถึงประชาชนผู้รับบริการ