กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมของกรมสรรพสามิต

  StrategyExcise2566.jpg

 

Value_Excise.jpg