กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน

coverplan2566.jpg    

>> ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)  Click   

>> ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Click    

>> โครงการตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ในความรับผิดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
Click 
      >โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์) Standardization จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
       
โครงการที่ 13 สรรพสามิต 4.0 ยกระดับสู่การพัฒนาจนเกิดผล พ.ศ. 2566 
        โครงการที่ 14 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

      >โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติการ) Standardization จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 
        โครงการที่ 6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของกรมสรรพสามิต
                      สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2566