กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างบริหารและอัตรากำลัง 

       Org.Chart_PSDG_2566.jpg