กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างบริหารและอัตรากำลัง 

       ORG_03-08-66.jpg