กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

 • รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ลงวันที่ 6 เมษายน 2560)
 • ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
  • ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) (ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2561)
  • ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับย่อ
  • ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับข้าราชการ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) (ลงวันที่ 18 เมษายน 2562)
  • สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) (ลงวันที่ 18 เมษายน 2562)
 • แผนการปฏิรูปประเทศ
  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ลงวันที่ 6 เมษายน 2561)
  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
  • สรุปสาระสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (กันยายน 2562)
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
 • ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
  • ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามกรอบร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2558)
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564
 • พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 22 พฤภาคม 2562)
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2444 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2561)
  • แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (พฤศจิกายน 2559)
  • ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (6 เมษายน 2561)
 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564)
  • Presentation พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
 • พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562)
 • การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 19 เมษายน 2563)
  • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563)

 • พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบราชการ 4.0 กับการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ
 • เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals : SDGs)
 • ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
  • บทความวิชาการ ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
  • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล และการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
  • มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล และการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
  • หลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC)
 • คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
  • หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2566
  • หลักเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566
  • หลักเกณฑ์รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566
  • คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566
 • การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
  • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
  • flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
  • แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค 0409.2/ว589 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562)
  • แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 540 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
  • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562)
  • แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)
  • รูปการจัดลำดับความเสี่ยง (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)