กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

อำนาจหน้าที่

                อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 มกราคม 2551
           
           ข้อ 4  กำหนดว่า “ในกรมสรรพสามิต ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
                           มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                               (1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
                               (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
                               (3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
                               (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย”

 

                งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบ (Job Description)
                               
(1) พิจารณา เสนอแนะให้คำปรึกษาต่ออธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารภายในกรม
                         (2) จัดทำ พัฒนารูปแบบหรือวิธีการบริหารและกระบวนการทำงานใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกรม
                               ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
                         (3) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม รวมทั้งสนับสนุนการนำเทคนิคการบริหารแนวใหม่มาใช้ในกรม
                         (4) ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม
                         (5) สนับสนุน ดูแลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย
                         (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


     
             หมายเหตุ: 

                                งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบ (Job Description) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อ้างอิงจากเอกสารโครงสร้างอัตรากำลัง และ
                 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 (ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน)