กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

อำนาจหน้าที่

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 มกราคม 2551 

ข้อ 4 กำหนดว่า "ในกรมสรรพสามิต ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

(1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในกรม    

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม    

(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม    

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบ (Job Description)   

(1) พิจารณาเสนอแนะให้คำปรึกษาต่ออธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารภายในกรม   

(2) จัดทำพัฒนารูปแบบหรือวิธีการบริหารและกระบวนการทำงานใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกรม   

(3) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม รวมทั้งสนับสนุนการนำเทคนิคการบริหารแนวใหม่มาใช้ในกรม   

(4) ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานเกี่ยวกับพัฒนาระบบบริหารภายในกรม   

(5) สนับสนุน ดูแลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  

หมายเหตุ 

           - งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบ (Job Description) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อ้างอิงจาก โครงสร้างอัตรากำลัง และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 (ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน)